HUKUK IŞI FAKULTETI

Maglumatlar


Salgysy: Belarus Respublikasy, Gomel ş, köç . Kirowa, jaý.119 

Telefon: +375-232-51-03-26 
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Fakultetiň saýty: law.gsu.by

Dekan:

ESMANTOWIÇ Irina Igorewna
taryh ylymlarynyň kandidaty,
dosent

Тelefon: +375-232-51-03-26 
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


Kafedralar


Jenaýat hukugy we jenaýat iş ýörediş kafedrasy

Taglymat we döwletiň taryhy we hukugy kafedrasy

Raýat-hukuk düzgünleri kafedrasy

Syýasaty we jemgyýeti öwreniş kafedrasy


Hünäri


1-24 01 02 Hukugy öwreniş


Ýöriteleşdirilen bölümleri


• 1-24 01 02 09 Aklawjylyk we notarius;

• 1-24 01 02 01 Birleşikleriň we döwlet edaralarynyň işleri;

• 1-24 01 02 03 Kazyýet-prokuror-jenaýat agtaryş işleri;

• 1-24 01 02 04 Salgyt we bank hukugy;

• 1-24 01 02 07 Telekeçiligi dolandyrmagyň hukuklary.


Fakultet şu gün


Fakultet işeňňir aragatnaşykda:

Gomel welaýatynyň ýerine ýetiriji häkimýetiniň Baş adalat müdirligi;

Gomel welaýatynyň ýerine ýetiriji häkimýetiniň Içeri işler müdirligi;

Gomel welaýatynyň Prokuraturasy;

Gomel welaýatynyň Jenaýat agtaryş müdirligi;

Gomel welaýatynyň aklawjylar birleşigi;

Gomel welaýatynyň notarius gullugy;

Welaýatyň we şäheriň kärhanalary we guramalary.


Talyplaryň köpugurly bilim almaklary üçin fakultetde döredilen şertler:

• Göreldeliler üçin

• Özüniň döredijilik işleri üçin

• Bäsleşik «Hukuk tapgyry»

• Dile çeperlik bäsleşigi «Siseron»

• Talyplaryň ylym-bilim barlaglary «Kanyny kömek merkezi»

• Ylymy kömek merkei «Janly hukuk»

• Medeniyet öýi

• Medeniýet öýi «Näme? Nirede? Haçan?»

• Kriminalistika gurnagy

• Ders bäsleşikleri, ylmy maslahatlar

• «Hany birinji ýyl talyplar»

• «Hany uçurymlar»

• «Jenap uniwersitet»

• «Hanym uniwersitet»

• Degişmeler «Dosentler-talyplar»

• Spartakiada we dürli görnüşli sport bäsleşikleri

• Aýdymçylar we ş.m.

Ýörite daşary ýurt talyplary üçin Halkara dostluk agşamy geçirilýär, milli halk baýramlaryny belleýärler. Mundan başgada daşary ýurtly talyplaryň okuwynda aýratyn tapawutlanyp okaýanlygy üçin okuw töleglerinde arzanlaşyk almaga mümkinçilik bar.

Fakultetde 520-den köp talyplar okaýar, şol sanda 10-dan gowurak daşary ýurtly halklar bilen. 40-dan gowurak ýokary derejeli mugallymlar bilim berýärler.

 

Ylmy ýörelgeleri


• Belarus Respublikasynyň kanuny hukuklarynyň ösüş gurluşy;

• Halk häkimýetiniň kanunçylygyndaky meseleler;

• Adam söwdasyna garşy göreş;

• Hojalyk döretmegiň kanuna laýyklykda bazar ykdysadyýetine geçmegiň şertleri;

• Adam hukugynyň ösmeginiň esasy özeni;

• Belarus Respublikasynyn ösüşiniň Halkara-hukuk gatnaşyklary migrasiýa we halkyň gyzyklanmalary.


Dalaşgärler


«Hukuk öwrenişi» hünari boýunça bilim almagyň 5 sebäbi:

• Ýokary derejede öz hususy hukugyňy we kanyny azalyklaryňy goramaga mümkinçilik;

• Abraýly iş edinmek we döwlet edaralarynda işlemek ýa-da üstünlikli hususy telekeçiligi alyp barmak mümkinçiligi;

• Hukuk sowatlylygyny döretmek we hukuk medeniýeti;

• Jemgyýetde jogapkärlilik we abraýlylyk;

• Zähmet gurluşynda giň mümkinçilik, esasanam hukuk goraýjy edaralarynda.